header

6. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

Małe projekty - informator PDF Drukuj Email
czwartek, 17 października 2013 15:18

 

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających dla działania

„Małe projekty”

Świdwin 2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:                                                   Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 -LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 1. Cel działania

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów dziedzictwa przyrody i kultury, wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

 1. Kto może ubiegać się o pomoc finansową

Do korzystania z pomocy finansowej uprawnione są osoby fizyczne będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletnie, zameldowane na obszarze objętym LSR (gminy: Gmina Wiejska Świdwin, gmina Sławoborze , gmina Połczyn-Zdrój wraz z miastem, gmina Brzeżno i gmina Rąbino) lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze, a także osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, tj. parafie, fundacje, stowarzyszenia, jst, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

 1. Zakres działania ( na co można uzyskać dofinansowanie)

Pomoc finansową udziela się na działania przyczyniające się do:

1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, poprzez:
a) udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,
b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR,
c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych,
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

2. Rozwijania aktywności społeczności lokalnej, poprzez:
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia,
b) promocję lokalnej przedsiębiorczości,
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów,

3. Rozwijania turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, poprzez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych,
b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej.

4. Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, poprzez:
a) przywrócenie rodzimych lokalnych gatunków roślin,
b) odtworzenie zabytkowych parków, zabezpieczenie pomników przyrody, oznakowanie i rozpowszechnianie wiedzy o wartości i znaczeniu tych obiektów. W ramach tego pkt. zakresu pomocy nie przewiduje się zakupu urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.

5. Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, poprzez:
a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem obiektów mieszkalnych,
b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
c) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR,
e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
f) urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniami historycznymi

6. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, poprzez:
a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
b) promocję produktów lub usług lokalnych,
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż systemy jakości dotyczące rolników,
d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych z wyłączeniem działalności rolniczej.

7. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej, poprzez:
a) zakładanie kolektorów słonecznych,
b) instalacji pozwalających na wykorzystanie energii geotermalnej, wiatrowej lub wodnej.

       4. Ważne informacje

1. Zakup materiałów, przedmiotów, maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu czy oprogramowania nie może stanowić celu operacji;
2. Operacje inwestycyjne muszą być realizowane na obszarze objętym LSR, operacje nie inwestycyjne mogą być realizowane poza obszarem objętym LSR;
3. Zakres operacji musi wskazywać na związek z zakresem działalności Wnioskodawcy określonym w dokumentach konstytuujących jego działalność;
4. Dopuszczalna jest realizacja kilku zakresów w jednej operacji, z tym, że muszą być one ze sobą racjonalnie powiązane i prowadzić do osiągnięcia celu wskazanego we wniosku;
5. Operacja polegająca na realizacji szkoleń dotyczy przedsięwzięć innych niż realizowane w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”;
6. Operacje „edukacyjne” muszą mieć charakter otwarty;
7. Przy realizacji małego projektu inwestycyjnego związanego np. z małą infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną, należy wziąć pod uwagę, że infrastruktura ta będzie musiała być udostępniana przez co najmniej 5 lat od dnia przyznania pomocy;
8. Remont obiektów budowlanych, jako inwestycja odtworzeniowa, nawet jeżeli zastosowano inne materiały budowlane, nie może być kosztem kwalifikowalnym – operacja musi być związana z „modernizacją” (wskazanie w dokumentach – kosztorys, rysunki);
9. Operacja może być współfinansowana z Funduszu Kościelnego lub dochodów                 własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej; wydatki podlegające                                refundacji nie mogą być wcześniej sfinansowane z bezzwrotnych środków otrzymanych                                od innych podmiotów publicznych.

           5. Forma i wysokość pomocy

Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000,00 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego wnioskodawcy nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 200 000,00 zł, ale dla wnioskodawców, którzy mogą się ubiegać o dofinansowanie w ramach działań „Tworzenie…” i „Różnicowanie…” nie może przekroczyć 50 000,00 zł. Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza od 4 500,00 oraz większa niż 100 000,00 zł. Wkład własny w całości może stanowić praca własna (praca i usługi świadczone nieodpłatnie) oraz nieodpłatne udostępnienie ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców.

Można ubiegać się o tzw. prefinansowanie (konieczność uzyskania gwarancji bankowej na 110% kwoty zaliczki, złożonej najpóźniej w dniu podpisania umowy przyznania pomocy), czyli zaliczkę na realizację projektu w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji lub wyprzedzającego finansowania do 20% wnioskowanej kwoty pomocy.
Operację należy zakończyć, tzn. rozliczyć składając wniosek o płatność do 31.12.2014r.


         6. Zakres kosztów kwalifikowanych


Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 1. Robót budowlanych.
 2. Wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych bądź księgowych.
 3. Podłączenia do Internetu.
 4. Opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu bądź wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczania materiałów prasowych w prasie.
 5. Najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu.
 6. Zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich.
 7. Zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń , narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu.
 8. Organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych bądź sportowych.
 9. Wytyczenia bądź oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych.
 10. Utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej.
 11. Tworzenia stron internetowych.
 12. Upominków bądź nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów.
 13. Wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia.
 14. Podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń.
 15. Noclegu uczestników szkoleń - w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni.
 16. Tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.

Do kosztów kwalifikowalnych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, zalicza się również koszty ogólne:
- Przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości.
- Opłat za patenty lub licencje.
- Badań lub analiz.
- Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także:
a)  Podatek od towarów i usług (VAT).
b) Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168, lecz nie więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.

Podmioty, które nie mają możliwości odzyskania VAT-u (np. stowarzyszenie bądź osoba fizyczna) muszą wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego, konieczna do przekazania na etapie wniosku o płatność.
Terminy oraz miejsce składania wniosków.
Komunikaty o naborze wniosków będą zamieszczane na stronie internetowej LGD, w poszczególnych Urzędach Gmin, na tablicach informacyjnych oraz w prasie regionalnej i lokalnej.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Powiatu Świdwińskiego”, ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin (II p. nad Urzędem Skarbowym).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze LGD pod nr. telefonu: 94 36 50088, zapytania można kierować również na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 
UE1b LEADER logo LGD PROW-2014-2020 maly

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

PROW 2014-2020.