header

6. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

Konkurs 1/2017 w zakresie podejmowania działalności gospdoarczej PDF Drukuj Email
wtorek, 22 listopada 2016 19:27

 

Informujemy, że od 2 grudnia 2016r. dostępny jest Generator wnisoków o przyznanie pomocy, który jest do pobrania na stronie http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze

2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (.excel)

4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

5. Biznesplan(.pdf)

6. Biznesplan (.excel)

7. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf)

8. Prezentacja- jak prawidłowo przygotować biznes plan

9. Formularz umowy o przyznaniu pomocy

· Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych

10. Formularz wniosku o płatność (.pdf)

11. Formularz wniosku o płatność (.excel)

12. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

13. Karta oceny formalnej

14. Karta zgodności z Programem PROW 2014-2020

15. Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

16. Oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy

17. Oświadczenie o wsparciu grupy defaworyzowanej

18. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

19. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

20. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

21. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

1. dwa egzemplarze wniosków o przyznanie pomocy w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.

2. Oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy

3. Oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanej

4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

5. Wszystkie załączniki wymienione w WoPP w części VIII Informacja o załącznikach (jeżeli dotyczą)

 

 

 
UE1b LEADER logo LGD PROW-2014-2020 maly

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

PROW 2014-2020.