header

6. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

Konkurs 2/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej PDF Drukuj Email
wtorek, 22 listopada 2016 19:45

 

Informujemy, że od 2 grudnia 2016r. dostępny jest Generator wnisoków o przyznanie pomocy, który jest do pobrania na stronie http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze

2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (.excel)

4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana 23 listopada 2016r.

5. Biznesplan(.pdf)

6. Biznesplan (.excel)

7. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf)

8. Prezentacja- jak prawidłowo przygotować biznes plan

9. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

· Oświadczenie (.pdf)

· Oświadczenie (.excel)

10. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.pdf)

11. Formularz umowy o przyznaniu pomocy

· Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

· Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych

· Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków

· Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

· Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)

· Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)

12. Formularz wniosku o płatność (.pdf)

13. Formularz wniosku o płatność (.excel)

14. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

15. Karta oceny formalnej (.doc)

16. Karta zgodności z Programem PROW 2014-2020

17. Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami

18. Oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy

19. Oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanej

20. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

21. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

22. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

1. dwa egzemplarze wniosków o przyznanie pomocy w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.

2. Oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy

3. Oświadczenie o wsparciu grup defaworyzowanej

4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

5. Wszystkie załączniki wymienione w WoPP w części VIII Informacja o załącznikach (jeżeli dotyczą)

23. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
24. Iterpretacje ARiMR dotyczące zakupu środka transportu:

- interpretacja 1

- interpretacja 2

- interpretacja 3

 

 

 
UE1b LEADER logo LGD PROW-2014-2020 maly

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

PROW 2014-2020.