header

6. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

o nas PDF Drukuj Email
czwartek, 06 sierpnia 2009 07:51

Z inicjatywą utworzenia Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”, w maju 2008, wyszli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych w osobach Wójta Gminy Świdwin Zdzisława Pawelca oraz starosty świdwińskiego Mirosława Majki. Podczas spotkań nieformalnych dokonano analizy korzyści, jakie są możliwe do osiągnięcia na rynku lokalnym , szczególnie na terenach wiejskich, w ramach LGD. Została utworzona decyzją zebrania założycielskiego w dniu 24 lipca 2008r. Koordynatorem przedsięwzięcia została gmina Świdwin, jako inicjator działań. Na zebraniu dokonano wyboru nazwy LGD i przyjęto Statut Stowarzyszenia. Został wybrany Komitet Założycielski.
W dniu 3 września 2008r. Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000312947.
Podczas pierwszego Walnego Zebrania zwołanego przez Komitet Założycielski dnia 8.08.2008r. dokonano wyboru przedstawicieli Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wyboru Rady-organu decyzyjnego dokonano na Walnym Zebraniu 16.12.2008r.

Walne Zebranie LGD


Organy LGD:


Zarząd:
1) Zdzisław Pawelec – Prezes
2) Sławomir Koruc – - Wiceprezes
3) Anna Olejniczak - Wiceprezes
4) Siubdzia Krzysztof - Sekretarz
5) Krystyna Hapka – Skarbnik 6) Anna Duszna- członek
7) Aneta Ogińska - członek
8) Andrzej Rewiński - członek


Komisja Rewizyjna:
1) Krzysztof Majewski - Przewodniczący
2) Mirosław Pierz - członek
3) Jerzy Anielski - członek

 

Rada:
1. Katarzyna Horoch-Tomczak - Przewodnicząca
2. Beata Gadzinowska
3. Krystyna Brodowska
4. Janusz Górnicki
5. Ewa Dmytryk
6. Emilia Wiszniewska - Wiceprzewodnicząca
7. Marcin Książek
8. Aneta Setnik
9. Krzysztof Kozieł
10. Tyma Paweł
11. Mirosław Piątkowski
12. Ewa MurachWalne ZebranieStowarzyszenie LGD-„Powiatu Świdwińskiego” skupia 32 członków, w skład członków zwyczajnych wchodzą organizację pozarządowe, przedsiębiorcy, osoby fizyczne oraz samorządy. Celem partnerstwa są działania wpływające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, realizację LSR, podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w realizacji LSR, upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD, propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów, promocja obszarów wiejskich, udzielanie wsparcia mieszkańcom w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację.
Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju powierzone zostało Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. ze Szczecina, koszt opracowania LSR poniosły wszystkie gminy wnosząc wkład własny po 1/5 ceny. LGD startując o wybór LGD do realizacji LSR, mimo iż jest jedną z najmłodszych LGD w zachodniopomorskim i nie posiada dużego doświadczenia zajęła 5 miejsce wśród wszystkich LGD (15) składających wniosek o realizacje LSR.

7 lipca 2009r. Zarząd LGD (w osobach Zdzisława Pawelca i Krzysztofa Siubdzia )podpisał umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, która stanie się podstawą do realizacji podejścia LEADER na terenie Powiatu Świdwińskiego. Pozyskując na powiat świdwiński 5 014 388,00zł ; na „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” ( 3 930 196,00zł), „Wdrażanie projektów współpracy” (101 643,00zł) oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” (982 549,00zł)

Swoim zasięgiem LGD obejmuje wszystkie cztery gminy wiejskie oraz jedną gminę miejsko-wiejską Powiatu Świdwińskiego, Gminę Świdwin, Sławoborze, Rąbino, Brzeżno, Miasto-Gmina Połczyn-Zdrój oraz jako partner Starostwo Powiatowe, czyli 33 069 mieszkańców.
W okresie Programowania Unijnego budżetu 2007-2013 LGD będą miały za zadanie wdrożyć na terenie gmin Członkowskich innowacyjne podejście LEADER. Podstawową zasadą podejścia LEADER jest oddolność podejmowania decyzji. Lokalne Grupy Działania otrzymują określoną ilość środków finansowych na realizację opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju i przeznaczają je na wybrane przez siebie przedsięwzięcia. Organem decyzyjnym, czyli bezpośrednio wybierającym konkretne projekty do realizacji jest „Rada”, która składa się z podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i samorządów. Zatem osoby lub instytucje, zamierzające skorzystać ze wsparcia w ramach takich działań jak „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Małe projekty” - kierują wnioski o dofinansowanie bezpośrednio do Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

Przedstawiamy podstawowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER 2007-2013 w ramach Działania 4.1/413-„Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”:

Małe Projekty -alokacja środków 1 106 350,17zł
W ramach programu Leader będą udzielane dotacje na tzw. „małe projekty". Pojęcie to oznacza następujące kategorie działań podejmowanych na obszarach wiejskich:
- organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym;
- promocja i rozwój lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej;
- rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenie lub zmodernizowanie elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla danego obszaru;
- tworzenie, rozwój, przetwarzanie, wprowadzania na rynek oraz podnoszenie jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach (w tym na naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki);
- organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych;
- zakup i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000,
- zakup urządzeń i sprzętu (w tym komputerów z dostępem do Internetu) i ich udostępnianie społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności;
- renowacja, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc;
- odnawianie elewacji prywatnych budynków (tylko obiektów wpisanych w rejestr zabytków), ogrodzeń itp. stanowiące uzupełnienie projektów z kategorii „kształtowania centrum wsi" realizowanych w ramach działania „odnowa i rozwój wsi";
- zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje;
- inwestycje służące utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła lub służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej
- budowa/odbudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych;
- zakup wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont.
Wnioskodawcy: osoby fizyczne zameldowane na obszarze LGD lub prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD oraz osoby prawne mające siedzibę na obszarze LGD, w szczególności: organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego, kościoły i związki wyznaniowe.
Maksymalna wysokość dofinansowania może wynosić 25 tys zł (całkowita wartość projektu nie może przekraczać 100 000 zł).

Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw -alokacja środków 809 620,38zł
W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dotowane będą projekty o charakterze inwestycyjnym polegające na tworzeniu lub rozwoju działalności mikroprzedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich w zakresie:
- usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
- usług dla ludności oraz usługi komunalne;
- drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa;
- robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
- usług turystycznych oraz związanych z rekreacją i wypoczynkiem;
- usług transportowych;
- przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
- magazynowania lub przechowywania towarów;
- wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;
- rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Wnioskodawcy: przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnienie poniżej 10 osób i obrót roczny nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro)
Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej jednemu wnioskodawcy w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 300 tys. zł (w przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych 100 tys. zł), przy czym kwota uzyskanej pomocy nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - alokacja środków 638 656,85zł
W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dotowane będą projekty polegające na podejmowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników lub członków ich rodzin w celu uzyskania dodatkowych dochodów.
Typy projektów:
- Świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
- Świadczenie usług dla ludności oraz usług komunalnych;
- Drobną wytwórczość, rzemiosło lub rękodzielnictwo;
- Wykonywanie robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
- Świadczenie usług turystycznych oraz związanych z rekreacją
i wypoczynkiem;
- Świadczenie usług transportowych;
- Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
- Magazynowanie lub przechowywanie towarów;
- Wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy;
- Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.
Wnioskodawcy: rolnik, małżonek rolnika lub domownik
- w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej jednemu wnioskodawcy w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł, przy czym kwota uzyskanej pomocy nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Odnowa i rozwój wsi - alokacja środków: 1 375 568,60zł
W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" dotowane będą projekty, których celem jest:
- Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich
- Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich
- Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich
Typy projektów:
- remont, przebudowa i wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych
- remont, przebudowa i wyposażenie obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury
- kształtowanie przestrzeni publicznej
- budowa, remont, przebudowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych
- zakup obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptacja na cele publiczne
- odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci
Aby projekt uzyskał dotację, nie może on mieć charakteru komercyjnego.
W przypadku, gdy projekt będzie realizowany na nieruchomości nienależącej do wnioskodawcy, musi on posiadać prawo do dysponowania tą nieruchomością przez okres 7 lat po realizacji projektu
Wnioskodawcy:
- Gminy lub instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
- Kościoły lub związki wyznaniowe,
- Organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego.
Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. w okresie realizacji Programu
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Pierwsze nabory wniosków zostaną ogłoszone w IV kwartale na stronie internetowej www.lgd-swidwin.org.pl , tablicy ogłoszeń w siedzibie biura LGD, na tablicy ogłoszeń we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego należących do LGD oraz w jednym z dzienników o zasięgu regionalnym obejmującym obszar realizacji LSR.
Poza wspomnianymi wyżej działaniami Lokalna Grupa Działania zamierza prowadzić działalność szkoleniowa, pomagać przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Unii Europejskiej oraz wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne. Działalność LGD w całości finansowana jest ze środków publicznych , a swoje usługi dla mieszkańców LGD świadczy nieodpłatnie. W swoim działaniu LGD zamierza korzystać ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
LGD-„Powiatu Świdwińskiego” znajduje się w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43. (II piętro nad Urzędem Skarbowym).

W imieniu całego Zarządu LGD, składamy szczególne podziękowania dla Pana starosty Mirosława Majki za pomoc w funkcjonowaniu LGD. Od momentu powstania LGD Starostwo Powiatowe w Świdwinie oddało LGD do bezpłatnego korzystania lokal , w pełni wyposażony w meble biurowe, komputer, telefon fax, łącze internetowe i dostęp do sali konferencyjnej oraz ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem biura (tj. rachunki telefoniczne, energia elektryczna, woda itp.).
Dziękujemy również Pani Krystynie Wojnickiej, prezesowi Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych za udostępnienie sprzętów biurowych, których jeszcze w wyposażeniu nie posiada LGD.
Dziękujemy także Pani Burmistrz i Paną Wójtom z terenu działania LGD-„Powiatu Świdwińskiego” za pomoc przy zakładaniu i opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD -”Powiatu Świdwińskiego”. Wszystkim członkom założycielom LGD, że przystąpili do nas i swoją społeczną pracą chcą działać na rzecz mieszkańców i dla obszaru naszej społeczności z terenu działania LGD.
Poprzez działalność LGD, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady i opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju, możemy razem przyczynić się do poprawy wizerunku naszego terenu oraz do rozwoju przedsiębiorczości co za tym idzie podniesienie poziomu życia mieszkańców. Jest to możliwe dzięki założeniu LGD –„Powiatu Świdwińskiego” i podjęcia tego zadania przez Lokalnych Liderów samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób fizycznych.

LGD-„Powiatu Świdwińskiego”
Ul. Kołobrzeska 43
78-300 Świdwin
tel. 09436 50088
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.lgd-swidwin.org.pl

Poprawiony: czwartek, 07 lipca 2016 22:03
 
UE1b LEADER logo LGD PROW-2014-2020 maly

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

PROW 2014-2020.