header

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR


 

6. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

mapa

“Na języki przyszedł czas!”. Bezpłatny kurs języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania.

 

PLAKAT VII 17r

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do osób dorosłych (pracujących oraz bezrobotnych w wieku powyżej 18 roku życia) o niskich kwalifikacjach (tj, z wykształceniem: brak, podstawowe, gimnazjalne, średnie). W szczególności zapraszamy osoby niepełnosprawne.

 

 

więcej... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empty
 
UE1b LEADER logo LGD PROW-2014-2020 maly

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

PROW 2014-2020.